De Historische Vereniging Zuytlant is opgericht 28 december 1995 en is een voortzetting van de op 5 mei 1992 opgerichte Werkgroep Historie Zuidland.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 403 480 34, RSIN 815683017.

De Vereniging heeft ten doel:
– het doen van onderzoek naar de Zuidlandse historie en het publiceren van de resultaten daarvan;
– het wekken van publieke belangstelling voor de Zuidlandse geschiedenis;
– het vastleggen van het Zuidlandse dialect; dit alles in de ruimste zin van het woord;
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
– archief onderzoek en archeologisch onderzoek;
– het bijeenbrengen en ter raadpleging beschikbaar stellen van publicaties, studies en verzamelingen van gegevens;
– het publiceren van resultaten van onderzoek in de Nieuwsbrief van de vereniging;
– het houden van tentoonstellingen en lezingen;
– het houden van interviews ten behoeve van het Zuidlandse dialect en/of historie;
– alle overige haar ten dienste staande wettige middelen.

Nieuwsbrief van vorige jaren
De Nieuwsbrieven van vorige jaargangen. Neem hiervoor contact op met dhr. M.W. van Gijzen. De kosten van
de Nieuwsbrieven bedragen: per stuk 1 euro. Alles exclusief verzendkosten.
Bibliotheek
De vereniging is in het bezit van een aantal boeken, verkregen door aankoop of schenkingen. De leden van de
vereniging kunnen deze boeken lenen.
Beëindiging lidmaatschap (Artikel 5, lid B.3 en B.5 van de statuten).
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar vóór de dertigste november. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd

VERENIGINGSNIEUWS

Close Menu