Onze vereniging is aangemerkt als culturele ANBI. (Algemeen nut beogende instelling) door de Belastingdienst.

Het belastingvoordeel voor donateurs/leden van een culturele ANBI houdt in dat particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dit betekent dat een gift van bijv. € 100,- u bij 40% belastingaftrek slechts € 50,- kost.
Wilt u netto € 100,- geven maak dan € 200,- over op NL82 RABO 0119.3257.48 . Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

 

Een ANBI is verplicht haar meest recente jaarverslag en begroting op de website te vermelden. Deze vindt U hieronder:

Jaarverslag:

Jaarverslag 2017

Bestuur:
In het afgelopen jaar heeft dhr. Ad van Rijs besloten zijn bestuursfunctie van de Historische Vereniging Zuytlant te beëindigen. In zijn plaats is dhr. Piet de Hoog aangetreden als secretaris.Het overige aftredende bestuurslid heeft zich herkiesbaar gesteld en is door de ledenvergadering herkozen. De namen en functies zijn te vinden op de omslag van de Slandenaer.

Ledenvergaderingen:
De Voorjaarsledenvergadering werd gehouden op donderdag 6 april 2017 in het gebouw van schietvereniging Walther aan de Julianastraat te Zuidland.
Aanwezig waren 51 leden inclusief het voltallige bestuur. Naast de gebruikelijke agendapunten zoals, notulen, jaarverslagen, rondvraag en bestuursverkiezing werd voor de pauze een tiental obligaties uitgeloot waarna een film vertoont is over het uitgaan van de Gereformeerde kerk in 2004. Tijdens de pauze worden pennen te koop aangeboden. Na de pauze wordt de film
“ZUIDLAND 1954”, welke beschikbaar is gesteld door dhr. L Reijtenbagh, vertoont. De film roept veel positieve reacties op en is te koop bij de vereniging voor €12.00.

De Najaarsledenvergadering werd gehouden op zaterdag 25 november 2017 in zaal 5 van de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat te Zuidland. Hier waren aanwezig 63 leden die na de Spek mi peren maaltijd een korte ledenvergadering bijwoonden. Hierin werd een voorstel tot wijziging van de statuten unaniem afgewezen. Wel wordt besloten om de statuten nader te bekijken of er een mogelijkheid is om deze te moderniseren.

Blushûs:
De verbouwing van het Blushûs is dit jaar gerealiseerd en afgerond. De nieuwe aan- en op gebouwde ruimten zijn in gebruik genomen als opslagruimte voor diverse archief stukken en ingericht. Op 6 mei 2017 is de open dag gehouden waarbij de uitbreiding officieel is geopend door wethouder Hamerslag van gemeente Nissewaard.

Verdere gebeurtenissen:
Op 4 mei is de Dodenherdenking bezocht door het bestuur. Op 9 september is in de Dorpskerk de jaarlijkse expo gehouden. Dit jaar met als thema “Scholen”. Op 18 oktober is de expo herhaald in Bernissesteijn. Beide dagen werden goed bezocht en positief beoordeeld. Hier is ook gestart met de verkoop van de kalender voor 2018.Totaal zijn alle 370 kalenders verkocht. Afgevaardigden van het bestuur hebben de opening van het seizoen voor de Duinhuisjes bezocht.

Op 6 december is door het Streekarchief een informatieavond verzorgd, die door een drietal bestuursleden is bezocht. Het gaat om verdere samenwerking tussen de verschillende verenigingen en musea op het eiland. De Slandenaer is een zeer gewaardeerd en veel gelezen nieuwsbrief van de Historische Vereniging. Vooral de raadfoto houdt de gemoederen nogal bezig. De lay-out
werd ook dit jaar weer verzorgd door dhr. J.H. Wolters.

Ledenstand:
Ook dit jaar zijn weer enkele leden overleden. Wij betuigen de families onze deelneming. Ook kwamen er weer nieuwe leden bij zodat op 31 december 2017 het aantal leden 656 bedroeg. Voor 2018 hebben zich al nieuwe leden aangemeld.

Dialect:
Dit jaar zijn verschillende verhalen omgezet in het slands. Deze zullen worden verwerkt in een boekwerk wat t.z.t. zal worden samengesteld.

Website:
De website werd dit jaar beheerd door dhr. A Buikstra en wordt regelmatig bezocht. Het door hem gemaakte boek “De Stamboom van Zuidland” is via de vereniging te koop.

Tot Slot:
Het afgelopen jaar was er een waarin de vereniging zich veelal van de goede kant heeft gepresenteerd, het enthousiasme van alle betrokkenen is groot.
Dit betekent dat er een toekomst is die met veel vertrouwen kan worden tegemoetgezien. Met dank aan allen die zich dit jaar hebben ingezet, bestuursleden en vrijwilligers

Begroting.

 

Close Menu