^Back To Top

Historische Vereniging Zuytlant

Giften

Een gift kunt u overmaken op IBAN: NL82 RABO 0119.3257.48
ten name van Historische Vereniging Zuytlant.
Uw gift is aftrekbaar mbt uw belastingaangifte.

De Stamboom van Zuidland

stamboomvanzuidland small

Alle Slandenaars verzameld
in woord en beeld 

Zuidland Ons Dorp

zuidlandonsdorp 
Foto's van en over alles dat
Zuidland bezig houdt

De vermoedelijke herkomst van de naam Koekendorpseweg

hvz3Dit artikel is eerder verschenen in Nieuwsbrief 35, December 2000. Geschreven door C. Beijer.
 

Enige tijd geleden kregen wij van de heer J. Koekendorp uit Rockanje een exemplaar van de “Genealogie van de familie Koekendorp”. De auteur is de heer P. Kramer te Rotterdam, die weliswaar al veel speurwerk heeft verricht, maar in een volgende versie wat meer achtergrondinformatie hoopt te geven over de “Koekendorpen” uit de 18e en 19e eeuw. Niettemin staat er een interessante verklaring in over het (mogelijke) ontstaan van de naam Koekendorp en (daarvan afgeleid) de Koekendorpseweg.

Zoals de heer Kramer in zijn voorwoord schrijft is “Koekendorp” een niet vaak voorkomende familienaam. In 1994 blijken er, verspreid over Nederland, slechts 25 tot 30 personen te zijn met die naam. Echter geen enkele in Zuidland.
De genealogie begint bij Jacob Huijge Koekendorp, de stamvader van alle ( in 1994) nog levende Koekendorpen. Hij werd geboren omstreeks 1665 en woonde in het begin van de 18e eeuw in Nieuwenhoorn. De oorsprong van de naam Koekendorp moet evenwel enkele generaties voor hem liggen.

Het is volgens de heer Kramer zeer aannemelijk, dat de naam is ontstaan in de tweede helft ven de 16e eeuw. Toen bezaten de vermoedelijke voorvaderen van bovengenoemde Jacob Huijge Koekendorp een boerderij even buiten het dorp Zuidland. Uit diverse akten blijkt dat met name Arie Arien en Arie Jansz Couckendorp (geboren ca. 1540) al deze achternaam of toenaam gebruikten. Aanvankelijk waren het arme boeren die alleen voor eigen gebruik produceerden. Onder invloed van belangrijke veranderingen in de landbouw legden zij zich toe op de opslag van veevoer, met name veekoeken.
Nu werd een boerderij of hoeve in het Middelnederlands ook wel aangeduid met “dorp”. Het is daarom voor de hand liggend dat de veekoekenboerderij van Arie Ariens en Arie Jansz werd omschreven als “Couckendorp”.
De weg waaraan deze hoeve stond werd dus de “Couckendorpscheweg” genoemd. Voor het eerst in 1589, in het kohier van Zuidland naar de landmeting van Symon Jansz en Cornelis Jansz, maar ook bij de verpachting van visserij (b.v. in 1614 en 1621).

Zoals gezegd is er geen enkele absolute zekerheid over de herkomst van de naam, evenmin als er een juiste aanduiding is van de oorspronkelijke ligging van de boerderij aan de Koekendorpseweg. 

Toch is er een mogelijke aanwijzing op de oude polderkaart van omstreeks 1753 waarvan u hieronder een fragment ziet. In het midden ziet u de Koekendorpseweg haaks op de Kerkweg lopen. De oude watering die onder het Schippershuis en via een sluis zijn oorsprong had in de oude havenkom (de “kaai”) kronkelt door de vrijwel rechthoekige verkaveling. Tussen de Koekendorpseweg en de oude watering staan links van de Kerkweg enkele boerenhoeven getekend met als bijzondere vermelding resp. “dese woning is
er niet mir” en “dit is ook wegh”.
Het transport van en naar de boerderijen in de polder vond veelal plaats over de wateringen. Vooral in de winter waren de wegen vrijwel onbegaanbaar, zeker met zwaar beladen karren.
De Koekendorpse veekoekenboeren zullen behalve aan opslag ook wel aan de handel hun brood hebben verdiend. Vooral in de winter als het veevoer schaars is. Het is daarom niet al te gewaagd te veronderstellen dat “Couckendorp” dichtbij de watering moet hebben gelegen.
Dat de omcirkelde boerenhoeve er inderdaad heeft gestaan bewijzen de vele brokken steen, scherven en andere voorwerpen, die daar door Hugo Zevenbergen zijn gevonden.
Misschien wordt ooit het definitieve bewijs geleverd voor de (aangenomen) oorsprong van de naam “Koekendorp”.
Bron: Genealogie van de familie Koekendorp door P. Kramer.

Waar ligt de Koekendorpseweg? Klik hier voor Google Maps

Nieuwsbrief35 koekendorpseweg