Uitnodiging ledenvergadering donderdag 11 april 2019

Uitnodiging voor de ledenvergadering op donderdag 11 april 2019 in zaal 5 van de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat te Zuidland.                             Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening

2. Vaststellen van de notulen van de najaarsledenvergadering van zaterdag 17 november 2018. (Zie de ”Slandenaer” van maart 2019 pag.…)

3.Vaststellen van het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2018.                                    (Zie de ”Slandenaer” van maart 2019 pag.…)

4. Vaststellen van het financieel jaarverslag van de penningmeester over het jaar 2018. (Zie de “Slandenaer” van maart 2019 pag.…) De penningmeester zal e.e.a. toelichten.

5. Verslag van de kascontrolecommissie bestaande uit dhr. P. van Trigt en      dhr. T. Dokter. Dhr. P. van Trigt is aftredend. Zijn plaats wordt ingenomen door dhr. W. Sluimer. Een reserve lid zal tijdens de vergadering worden benoemd.

6. Bestuursverkiezing:

Aftredend zijn: Mevr. W. Vos-van der Linden voorzitter deze wordt in functie gekozen, en dhr. A. van Hennik.

Beiden zijn herkiesbaar.

7. Rondvraag/ wat verder ter tafel komt.

   PAUZE.

8.Vervolg RTM film de “Moordenaar” en filmmateriaal uit onze eigen archieven.

9. Sluiting.

Facebook 0
Google+ 0
Twitter
LinkedIn 0

Leave a Reply

Close Menu