Spek mi peren/ Najaarsledenvergadering 2021

Het is gebruikelijk dat we elk jaar een spek mi peren maaltijd organiseren gecombineerd met de najaarsledenvergadering. Na overleg in het bestuur lijkt het ons niet verstandig, gezien de omstandigheden van dit moment, het te organiseren. De ledenvergadering gaat weer digitaal op 20 november, zoals de laatste, de notulen van de voorjaarsledenvergadering zullen op onze […]

Het is gebruikelijk dat we elk jaar een spek mi peren maaltijd organiseren gecombineerd met de najaarsledenvergadering. Na overleg in het bestuur lijkt het ons niet verstandig, gezien de omstandigheden van dit moment, het te organiseren. De ledenvergadering gaat weer digitaal op 20 november, zoals de laatste, de notulen van de voorjaarsledenvergadering zullen op onze website bekend gemaakt worden. Deze kunnen ook worden ingezien op dinsdagmiddag in het Blushûs. De leden kunnen tot uiterlijk 2 weken daarna reageren via de mail van de secretaris k.trigt@icloud.com of op dinsdagmiddag in het Blushûs. We hebben besloten toch nog een spek mi peren maaltijd te organiseren op 22 januari 2022, dit weer onder voorbehoud. U kunt zich daarvoor opgeven per mail k.trigt@icloud.com of tel. 06-21250582. Namens het bestuur, Krijn van Trigt.

Notulen voorjaarsvergadering 22 april 2021

1.Opening: Dit is een zeer ongebruikelijke vergadering, ivm met de huidige Covid-19 regelgeving. De vergadering werd digitaal gehouden.

2. Jaarverslag van de secretaris: Is gepubliceerd in de nieuwsbrief nr.116. Hier zijn geen vragen of opmerkingen over gesteld.

3. Financieel jaarverslag van de penningmeester: Is gepubliceerd in de nieuwsbrief nr.116. Hier zijn geen vragen of opmerkingen over gesteld. .

4. Verslag Kascontrolecommissie: De commissie, bestaande uit dhr. W. Sluimer en dhr. L. Noordijk verklaren, op 3 februari 2021, in het bijzijn van de penningmeester de jaarrekening 2020 en de balans per 31-12-2020 van de Historische Vereniging Zuytlant te hebben gecontroleerd en dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De commissie stelt de vergadering voor, het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en haar te bedanken voor het vele werk wat hieraan is besteed. De vergadering stemt hiermee in. In de huidige commissie is dhr. W. Sluimer aftredend, dhr. N. Verder zal zijn plaats innemen. Als reservelid wordt voorgesteld mevr. J. Remmers-van Seventer. Hier zijn geen vragen of opmerkingen over gesteld.

5. Bestuursverkiezing : Is gepubliceerd in de nieuwsbrief nr.116. Aftredend zijn mevr. D.A. van der Linde-den Ouden en dhr. M.W. van Gijzen. Beide zijn herkiesbaar. Er zijn geen bezwaren gemeld.

6. Rondvraag: Er zijn geen op/of aanmerkingen binnen gekomen.

Aldus vastgesteld op zaterdag 20 november 2021.

Voorzitter: Mevr. W. Vos- van der Linden.
Secretaris: Dhr. K. van Trigt