Spek en Peren / Najaarsvergadering 2022

Uitnodiging voor de ledenvergadering van de Historische Vereniging Zuytlant op zaterdag 19 november 2022. Op zaterdag 19 november in zaal 5 van de Welkomkerk Aanvang 19.30 uur na de spek met peren maaltijd ( zie onderaan dit bericht). Agenda 1. Opening. 2. Notulen vorige ledenvergadering op 22 april 2021. 3. Vaststellen wijziging statuten. 4. Rondvraag/wat […]

Uitnodiging voor de ledenvergadering van de Historische Vereniging Zuytlant op zaterdag 19 november 2022.
Op zaterdag 19 november in zaal 5 van de Welkomkerk

Aanvang 19.30 uur na de spek met peren maaltijd ( zie onderaan dit bericht).

Agenda

1. Opening.

2. Notulen vorige ledenvergadering op 22 april 2021.

3. Vaststellen wijziging statuten.

4. Rondvraag/wat verder ter tafel komt.

5. Sluiting.

Na deze vergadering koffie en verloting.

De afgelopen twee jaar konden we deze traditie niet voortzetten. Dit jaar gaan we deze middag/avond aanbieden: Onze traditionele spek mi pere maaltijd, ook kan men kiezen voor boerenkool met worst of vegetarische worst . De zaal is om 17.00 uur open , de maaltijd is om 18.00 uur en de vergadering begint om 19.30 uur tijdens en na de maaltijd spelen we een aantal rondjes bingo. Na de vergadering wordt een kopje koffie/thee aangeboden, aansluitend de verloting. Helaas heeft het bestuur besloten (gezien de huidige prijsstijgingen) de prijs te verhogen.
Voor de maaltijd kunt U zich opgeven door 22,00 euro per persoon over te maken op rekeningnummer NL40 SNSB 0956 5672 66 t.n.v. K van Trigt, ondervermelding van “spek mi pere 2022”
Wilt U wel doorgeven of U spek mi pere (SMP) wilt of boerenkool met worst (BKW) of boerenkool met vegetarische worst (BKV). Aan het einde is er weer een toetje, maar voor de liefhebbers ook aorepels mi kaoremelk. Meldt U tijdig aan in ieder geval voor 10 november want vol is vol. Bij overboeking (Max.70 personen) wordt het geld terug gestort. Wij hopen op een gezellige avond. Het bestuur


Notulen vorige vergadering:

1.Opening: Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Vaststellen Notulen van de Najaarsledenvergadering van 20 november 2021. Hier worden geen vragen of opmerkingen over gesteld.

3. Jaarverslag van de secretaris: Geen op/of aanmerkingen.

4. Financieel verslag van de penningmeester: Geen op/of aanmerkingen. De vergadering stemt in met verslag en begroting 2022.

5. Verslag Kascontrolecommissie: Namens de commissie, (K. van Trigt leest de verklaring voor) bestaande uit dhr. L. Noordijk en dhr. N. Vedder verklaren dat zij, op 5 april 2022, in het bijzijn van de penningmeester de jaarrekening 2021 en de balans per 31-12-2021 van de Historische Vereniging Zuytlant hebben gecontroleerd en dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De commissie stelt de vergadering voor, het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en haar te bedanken voor het vele werk wat hieraan is besteed. De vergadering stemt hiermee in. In de huidige commissie is dhr. L. Noordijk aftredend, mevr. J. Remmers-van Seventer zal zijn plaats innemen. Als reservelid wordt voorgesteld mevr. R. van der Graaf-Klad. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt de commissie voor hun werk.

6.Bestuursverkiezing : Aftredend zijn mevr. W. Vos-van der Linden (voorzitter wordt in functie gekozen) en dhr. A. van Hennik, beide zijn herkiesbaar. Aftredend is tevens dhr. H. de Goede hij is niet herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord. Er is een bestuursfunctie vacant.

7.Rondvraag /wat verder ter tafel komt. Er worden geen op/of aanmerkingen gedaan.

9. Presentatie Dick van Hennik. ‘ Van Blincvliet via Drencwaird tot Het Zuytlant van Westenrike’ Een boeiende uitleg over het ontstaan van Holland. Er was een interactie met de zaal, zeker toen het ontstaan van “Putten met bijbehorende Zuidlandse polders” aan de orde was.

10. Sluiting: Nadat de voorzitter iedereen bedankt heeft voor zijn of haar inbreng sluit zij om 21.55 uur de vergadering en wenst allen een wel thuis.

Aldus vastgesteld op zaterdag 19 november 2022. voorzitter: secretaris: Mevr. W. Vos- van der Linden. Dhr. K. van Trigt


STATUTEN

Wijziging statuten, Het bestuur heeft besloten de statuten te wijzigen, de huidige statuten zijn bijna 27 jaar geleden opgesteld. Deze statuten voldoen niet meer aan de huidige wetgeving. De concept statuten zijn opgesteld door notariskantoor Ouwerkerk te Spijkenisse. Deze zijn vanaf 1 november elke dinsdagmiddag in te zien in het Blushûs, of per mail op te vragen bij de secretaris. Het bestuur