Onze vereniging is aangemerkt als culturele ANBI. (Algemeen nut beogende instelling) door de Belastingdienst.

Het belastingvoordeel voor donateurs/leden van een culturele ANBI houdt in dat particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dit betekent dat een gift van bijv. € 100,- u bij 40% belastingaftrek slechts € 50,- kost.
Wilt u netto € 100,- geven maak dan € 200,- over op NL82 RABO 0119.3257.48 . Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

Een ANBI is verplicht haar meest recente jaarverslag en begroting op de website te vermelden. Deze vindt U hieronder:

Tot slot:

Het was voor de vereniging een goed jaar in alle opzichten, mede dankzij hulp van vaste vrijwilligers en natuurlijk alle leden. Wij hopen dat u ons ook in de toekomst wilt steunen met uw financiële middelen en u ons uw waardevolle voorwerpen wilt blijven toevertrouwen zodat wij een unieke verzameling krijgen en de geschiedenis van Zuidland in heden en verleden blijft voortleven.

U als leden bent onmisbaar bij het voortzetten van de werkzaamheden en daarom ook van harte welkom in het Blushûs op dinsdagmiddag, waar u onder het genot van een kopje koffie of thee, uw verhalen of oude spulletjes kwijt kunt of zomaar eens een kijkje kan komen nemen.

Nieuwsbrieven:

Mevr. A. van Gijzen-Wolters verzamelt de artikelen en heeft de eindredactie.

Enkele leden helpen mee de proefdruk te corrigeren. Meestal heeft de nieuwsbrief wel ongeveer dezelfde vorm: een stukje van een bestuurslid, artikelen van enkele leden, en een raadfoto. Ook krantenknipsels en advertenties uit vroeger jaren worden in de nieuwsbrief opgenomen. En alle aangeboden artikelen en reacties van leden krijgen ook een plaatsje. We houden ons aanbevolen voor nieuwe artikelen!

De heer J.H. Wolters verzorgt de lay-out van de nieuwsbrieven en doet de distributie, daarbij geholpen door een of meer bestuursleden en enkele vrijwilligers.

Expositie

De expositie 2022 kreeg als titel “HVZ 30-jarig bestaan”. Deze werd gehouden op 10 september 2022.

 

Bestuur:

Gedurende het jaar 2022 bestond het bestuur uit mevr. W. Vos-van der Linden  (voorzitter), dhr. K. van Trigt (secretaris), dhr. M.W. van Gijzen (penningmeester/ledenadministratie), dhr. A. van Hennik (archivaris, 2e voorzitter), mevr. D. van der Linde-den Ouden (krantenknipsels, 2e secretaris), mevr. A. van Gijzen- Wolters (krantenknipsels 2e penningmeester), dhr. H. de Goede (technische zaken) t/m 21 april 2022, dhr. A. Bevaart Azn. vanaf 19 november 2022 (functie nog in te delen). In het jaar 2022 is het bestuur 5 maal bijeengeweest.

 

Ledenvergaderingen:

De voorjaarsledenvergadering werd gehouden op 21 april in zaal 5 van de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat te Zuidland. Aanwezig 20 personen incl. bestuur.

Zoals gebruikelijk werd op deze vergadering de in de nieuwsbrieven gepubliceerde notulen en financiën behandeld. Kascontrole commissie: Als reserve lid wordt voorgesteld mevr. R. van der Graaf-Klad.  Bestuursverkiezing: aftredend zijn mevr. W. Vos-van der Linden (voorzitter wordt in functie gekozen) en dhr. A. van Hennik, beide zijn herkiesbaar. Aftredend is tevens dhr. H. de Goede hij is niet herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord. Er is een bestuursfunctie vacant.

Ook was er in de rondvraag gelegenheid voor opmerkingen en/of vragen. Na de pauze heeft dhr. D. van Hennik een presentatie verzorgd genaamd “Van Blincvliet via Drencwaird tot Het Zuytlant van Westenrike” . Een boeiende uitleg over het ontstaan van Holland, Putten en Zuidland.

De najaarsledenvergadering werd gehouden op 19 november in zaal 5 van de Welkomkerk aan de Wilhelminastraat te Zuidland. Aanwezig 35 leden en 21 niet leden. Na de notulen volgde de statutenwijziging van onze vereniging, dit was noodzakelijk i.v.m. diverse wetswijzigingen. Volgens artikel 18 lid 3 zijn de benodigde leden niet aanwezig. Er wordt besloten een tweede ledenvergadering te houden. Na overleg in het bestuur wordt volgens artikel 18 lid 3 een tweede vergadering belegt,  eveneens op 19 november 2022. Hierna volgt de bestuursverkiezing voor de vacante bestuursfunctie draagt het bestuur Arie Bevaart Azn. voor. Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

De tweede ledenvergadering vondt eveneens plaats op 19 november 2022. Aanwezig 35 leden, aan de orde was de statutenwijziging van onze vereniging volgens artikel 18 lid 3 zijn de benodigde leden aanwezig. Na voorlezing door de secretaris van enkele artikelen welke gewijzigd zijn, wordt het voorstel wijziging van de statuten in stemming gebracht. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

 

 Het Blushûs.

Het Blushûs werd vanaf 1 januari tot 1 februari wederom gesloten, na deze datum zijn we het gehele jaar geopend geweest op elke dinsdagmiddag.
De bezoeken namen weer toe, ook op andere dagen hebben we veel bezoekers gehad en diverse rondleidingen, ook op het dorp.

 

Expositie.

De expositie 75 jaar bevrijding konden we alsnog houden op 27 oktober in de Welkomkerk.

Ledental:

Ook dit jaar verloren we een aantal leden door overlijden, opzegging, verhuizing, of door ouderdom.

Maar ook kregen we er weer een aantal nieuwe leden bij. Per 31-12-2022 telden we 632 betalende leden.

Nieuwsbrieven:
Mevr. A. van Gijzen-Wolters verzamelt de artikelen en heeft de eindredactie.
Enkele leden helpen mee de proefdruk de corrigeren. Meestal heeft de nieuwsbrief wel ongeveer
dezelfde vorm: een stukje van een bestuurslid, artikelen van enkele leden en een raadfoto. Ook
krantenknipsels en advertenties uit vroeger jaren worden in de nieuwsbrief opgenomen. En alle
aangeboden artikelen en reacties van leden krijgen ook een plaatsje.
We houden ons aanbevolen voor nieuwe artikelen!
De heer J.H. Wolters verzorgt de lay-out van de nieuwsbrieven en doet de distributie, daarbij
geholpen door een of meer bestuursleden en enkele vrijwilligers.

 

Bijzondere activiteiten:

Op 4 mei is een bloemstuk gelegd bij het monument aan de Kerkstraat.

Op 7 mei hielden we een feestelijke open dag, dit naar aanleiding van ons 30-jarig jubileum. Op 10 september hielden we een open dag in het kader van de Open Monumenten Dag. Beide dagen zijn goed bezocht.

 Ook dit jaar was er weer een spek-met-peren maaltijd op 19 november 2022. Er waren 56 spek-met-peren eters bij elkaar maar sommigen verkozen boerenkool. De aorepels mi kaoremelk als toetje zijn voor sommigen niet te versmaden, maar anderen hebben liever yoghurt. We hebben dit jaar een bingo en verloting gehouden wat weer een behoorlijk bedrag voor de kas opbracht. Ook in 2022 hebben we weer kalenders laten drukken.

 

Binnenkomende materialen:

Ook dit jaar werden diverse voorwerpen ons aangeboden: huishoudelijke artikelen, foto’s, kleding, boeken, handwerken, verenigingskranten. We proberen alles een vaste plaats te geven zodat onze leden graag in het Blushûs komen kijken om te zien wat we zoal verzameld hebben. U bent allemaal van harte welkom op dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in het Blushûs, Willemstraat 3a te Zuidland. En gooit u s.v.p geen oude foto’s weg maar breng ze bij ons. Ook oude filmpjes en dia’s, wij zijn er blij mee.

Website en Facebook:

Beide werden ook dit jaar weer beheerd door dhr. A. Buikstra.

Tot slot:

Het was voor de vereniging een goed jaar in alle opzichten, mede dankzij hulp van vaste vrijwilligers en natuurlijk alle leden. Wij hopen dat u ons ook in de toekomst wilt steunen met uw financiële middelen en u ons uw waardevolle voorwerpen wilt blijven toevertrouwen zodat wij een unieke verzameling krijgen en de geschiedenis van Zuidland in heden en verleden blijft voortleven.

U als leden bent onmisbaar bij het voortzetten van de werkzaamheden en daarom ook van harte welkom in het Blushûs op dinsdagmiddag, waar u onder het genot van een kopje koffie of thee, uw verhalen of oude spulletjes kwijt kunt of zomaar eens een kijkje kan komen nemen.