Onze vereniging is aangemerkt als culturele ANBI. (Algemeen nut beogende instelling) door de Belastingdienst.

Het belastingvoordeel voor donateurs/leden van een culturele ANBI houdt in dat particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dit betekent dat een gift van bijv. € 100,- u bij 40% belastingaftrek slechts € 50,- kost.
Wilt u netto € 100,- geven maak dan € 200,- over op NL82 RABO 0119.3257.48 . Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

Een ANBI is verplicht haar meest recente jaarverslag en begroting op de website te vermelden. Deze vindt U hieronder:

Jaarverslag 2020

Bestuur:
Gedurende het jaar 2020 bestond tot de het bestuur uit mevr. W. Vos-van der Linden (voorzitter), dhr. K. van Trigt (secretaris), dhr. M.W. van Gijzen (penningmeester/ledenadministratie), dhr. A. van Hennik (archivaris, 2e voorzitter) mevr. D. van der Linde-den Ouden (krantenknipsels, 2e secretaris),
Mevr. A. van Gijzen- Wolters (krantenknipsels, 2e penningmeester) dhr. H. de Goede technische zaken. In het jaar 2020 is het bestuur 5 maal bijeen
geweest

Ledenvergaderingen:

Door de coronacrisis konden er dit jaar geen ledenvergaderingen plaats vinden. Vanwege de bijzondere tijd waarin we nu leven, vraagt dit ook om bijzondere oplossingen. Op de agenda punten van voorjaarsledenvergadering kon per mail gereageerd worden., er zijn geen op/of aanmerkingen binnengekomen. De najaarsvergadering, weliswaar was de zaal niet afgesloten, maar de beperking van 30 personen welke de vergadering willen bijwonen deed ons besluiten ook deze uit te stellen

Blushûs:

Dinsdagmiddag is het “Blushûs” geopend van 13.30 uur tot 16.30 uur. Het Blushûs werd vanaf 24 maart tot 19 mei gesloten, vanaf deze datum tot 8
december waren er verschillende beperkingen van kracht. Op de dinsdagmiddagen waren sommige bestuursleden aanwezig om hun werkzaamheden voort
te zetten. Ook werden er nog verschillende artikelen gebracht. Vanaf 8 december werd door de overheid weer besloten dat alle culturele instellingen de deur moesten sluiten.

Expositie.
Door de eerder genoemde maatregelen zijn de geplande exposities afgelast.

 

Nieuwsbrieven:
Mevr. A. van Gijzen-Wolters verzamelt de artikelen en heeft de eindredactie. Enkele leden helpen mee de proefdruk de corrigeren. Meestal heeft de
nieuwsbrief wel ongeveer dezelfde vorm: een stukje van een bestuurslid, artikelen van enkele leden,en een raadfoto. Ook krantenknipsels en advertenties uit vroeger jaren worden in de nieuwsbrief opgenomen. En alle aangeboden artikelen en reacties van leden krijgen ook een plaatsje. We houden ons aanbevolen voor nieuwe artikelen! 
De heer J.H. Wolters verzorgt de lay-out van de nieuwsbrieven en doet de distributie, daarbij geholpen door een of meer bestuursleden en enkele vrijwilligers

Bijzondere activiteiten:
Op 4 mei heeft de voorzitter een bloemstuk gelegd bij het monument aan de Kerkstraat. De spek met peren maaltijd kon helaas ook niet doorgaan
.

Website en Facebook:
Beide werden ook dit jaar weer beheerd door dhr. A. Buikstra.

Tot slot:
Afgelopen jaar 2020 is een memorabel jaar geweest. Dit is te wijten aan het heersende Corona Covid-19 virus wat jullie en ons als bestuur enige
beperkingen heeft opgelegd

Begroting.