Onze vereniging is aangemerkt als culturele ANBI. (Algemeen nut beogende instelling) door de Belastingdienst.

Het belastingvoordeel voor donateurs/leden van een culturele ANBI houdt in dat particulieren in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift mogen aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Dit betekent dat een gift van bijv. € 100,- u bij 40% belastingaftrek slechts € 50,- kost.
Wilt u netto € 100,- geven maak dan € 200,- over op NL82 RABO 0119.3257.48 . Ieder ander bedrag is natuurlijk ook welkom.

Een ANBI is verplicht haar meest recente jaarverslag en begroting op de website te vermelden. Deze vindt U hieronder:

 

Jaarverslag 2023
Bestuur:

Gedurende het jaar 2023 bestond het bestuur uit mevr. W. Vos-van der Linden (voorzitter), dhr. K. van Trigt (secretaris), dhr. M.W. van Gijzen (penningmeester/ledenadministratie), dhr. A. van Hennik (archivaris, 2 e voorzitter), mevr. D. van der Linde-den Ouden (krantenknipsels, 2 e secretaris), mevr. A. van Gijzen- Wolters (krantenknipsels 2 e penningmeester), dhr. A. Bevaart Azn. tot 14 november 2023 (algemeen adjunct). In het jaar 2023 is het bestuur 5 maal bijeengeweest.

Ledenvergaderingen:
De Algemene ledenvergadering werd gehouden op 13 april in het Blushûs aan de Willemstraat 3a te Zuidland. Aanwezig 16 personen incl. bestuur. Zoals gebruikelijk werd op deze vergadering de in de nieuwsbrieven gepubliceerde notulen en financiën behandeld. Kascontrole commissie: Als reserve lid wordt voorgesteld mevr. A. Overgaauw- Stolk. Bestuursverkiezing: aftredend zijn mevr. A. van Gijzen-Wolters en dhr. K. van Trigt, beide zijn herkiesbaar. Ook was er in de rondvraag gelegenheid voor opmerkingen en/of vragen. Na de pauze geeft Cees Breederland een uitleg over het maken van rabarberchampagne.

Het Blushûs.
Het Blushûs was het gehele jaar geopend op elke dinsdagmiddag. Er is op de dinsdagmiddagen regelmatig bezoek, ook op andere dagen hebben we veel bezoekers gehad en diverse rondleidingen.

Expositie
De expositie 2023 kreeg als titel “Trouwfoto’s”. Deze werd gehouden op 9 september 2023.

Ledental:
Ook dit jaar verloren we een aantal leden door overlijden, opzegging, verhuizing, of door ouderdom. Maar ook kregen we er weer een aantal nieuwe leden bij. Per 31-12-2023 telden we 640 betalende leden.

Nieuwsbrieven:

Mevr. A. van Gijzen-Wolters verzamelt de artikelen en heeft de eindredactie. Enkele leden helpen mee de proefdruk te corrigeren. Meestal heeft de nieuwsbrief wel ongeveer dezelfde vorm: een stukje van een bestuurslid, artikelen van enkele leden, en een raadfoto. Ook krantenknipsels en advertenties uit vroeger jaren worden in de nieuwsbrief opgenomen. En alle aangeboden artikelen en reacties van leden krijgen ook een plaatsje. We houden ons aanbevolen voor nieuwe artikelen!
De heer J.H. Wolters verzorgt de lay-out van de nieuwsbrieven en doet de distributie, daarbij geholpen door een of meer bestuursleden en enkele vrijwilligers.

Bijzondere activiteiten:
Op 2 februari was er een bijzondere activiteit “Herdenking watersnoodramp 70 jaar” dit in samenwerking met de Gemeente Nissewaard, Waterschap Hollandse Delta en enkele nabestaanden. Gedurende dag waren er verschillende activiteiten, afgesloten door een herdenkingsdienst in de Dorpskerk aan de Kerkstraat.
Hierop volgend een expositie met foto’s en verhalen, deze werd zeer goed bezocht. Op 3en 4 februari werd de expositie voortgezet wederom was de belangstelling zeer groot. Op 4 mei is een bloemstuk gelegd bij het monument aan de Kerkstraat. Op 13 mei hielden we een open dag. Op 9 september hielden we een open dag in
het kader van de Open Monumenten Dag. Beide dagen zijn goed bezocht. Ook dit jaar was er weer een spek-met-peren maaltijd op 18 november 2023. Er waren 56 spek-met-peren eters bij elkaar maar sommigen verkozen boerenkool. De aorepels mî kaoremelk als toetje zijn voor sommigen niet te versmaden, maar anderen  hebben liever yoghurt. We hebben dit jaar een bingo en verloting gehouden wat weer een behoorlijk bedrag voor de kas opbracht. Ook in 2023 hebben we weer kalenders laten drukken.

Binnenkomende materialen:
Ook dit jaar werden diverse voorwerpen ons aangeboden: huishoudelijke artikelen, foto’s, kleding, boeken, handwerken, verenigingskranten. We proberen alles een vaste plaats te geven zodat onze leden graag in het Blushûs komen kijken om te zien wat we zoal verzameld hebben. U bent allemaal van harte welkom op  dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in het Blushûs, Willemstraat 3a te Zuidland. En gooit u s.v.p geen oude foto’s weg maar breng ze bij ons. Ook oude filmpjes en dia’s, wij zijn er blij mee. 

Website en Facebook:
Beide werden ook dit jaar weer beheerd door dhr. A. Buikstra.

Tot slot:
Het was voor de vereniging een goed jaar in alle opzichten, mede dankzij hulp van vaste vrijwilligers en natuurlijk alle leden. Wij hopen dat u ons ook in de toekomst wilt steunen met uw financiële middelen en u ons uw waardevolle voorwerpen wilt blijven toevertrouwen zodat wij een unieke verzameling krijgen en de geschiedenis van Zuidland in heden en verleden blijft voortleven. U als leden bent onmisbaar bij het voortzetten van de werkzaamheden en daarom ook van harte welkom in het Blushûs op dinsdagmiddag, waar u onder het genot van een kopje koffie of thee, uw verhalen of oude spulletjes kwijt kunt of zomaar eens een kijkje kan komen nemen.

Vastgesteld op dinsdag 16 april 2024.
Voorzitter: Mevr. W. Vos-van der Linden
Secretaris: Dhr. K. van Trigt