PRIVACYBELEID VAN DE
HISTORISCHE VERENIGING Zuytlant (HVZ)

Zuidland, oktober 2018.

De HVZ hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en die van andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door De HVZ dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De HVZ houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes de HVZ hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven.
Het privacy beleid omvat alle on- en offlinesystemen van de HVZ waarin personen voorkomen.

DE AVG
Het bestuur van de HVZ is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het Privacy beleid. De HVZ is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

DEFINITIES
De definities, die worden genoemd in dit privacybeleid en in het privacyreglement, hebben dezelfde betekenis.

UITGANGSPUNTEN
De HVZ gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De HVZ houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

RECHTMATIGHEID, BEHOORLIJKHEID EN TRANSPARANTIE
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

GRONDSLAG EN DOELBINDING
De HVZ zorgt ervoor dat op alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
DATA MINIMALISATIE
De HVZ verwerkt alleen de die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De HVZ streeft naar minimale gegevensverwerking: waar mogelijk worden minder of geen verwerkt.

BEWAARTERMIJN
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID
De HVZ gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de HVZ voor passende beveiliging van de gegevens.

DELEN MET DERDEN
De HVZ deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen.

SUBSIDIARITEIT
Het principe van subsidiariteit houdt in dat de HVZ zich steeds afvraagt of de registratie noodzakelijk is en dat zij steeds zal onderzoeken of er niet een manier is om te voorkomen dat registratie van een persoonsgegeven nodig is.

PROPORTIONALITEIT
De HVZ zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de registratie wordt beoogd.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
De HVZ honoreert alle rechten van betrokkenen. Dit privacy beleid is vastgesteld op de bestuursvergadering van 30 oktober 2018.