MAORT 1944

MAORT 1944

Hugo Zevenbergen. Fijfteg jaar geleje was ‘r hêel wad anders loos. Dêuze maand is ‘t fijfteg jaar dà me weg maste voor ‘I water. ‘t Is net of ‘I nie só lang is, wanl wal weed ik tat alleme! nog. ‘k Was toe net ellef, we zatte al...